Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighet

 1. Hver levering av produkter skjer i henhold til salgs- og leveringsbetingelsene nedenfor, med mindre disse fravikes ved uttrykkelig skriftlig avtale.
 2. Kjøpers angivelse av spesielle vilkår i tilbudsmateriele, bestillinger etc. skal ikke anses som avvik fra vilkårene nedenfor, med mindre Denwood by HORN skriftlig har akseptert disse.

2. Force majeure

 1. Kjøber har ikke krav på erstatning eller heve avtalen ved mislighold, dersom dette skyldes force majeure.
 2. Force majeure foreligger dersom en part eller dennes underleverandør er forhindret i å skaffe råvarer eller arbeidskraft til leveransen, forårsaket av forskrifter fra offentlige myndigheter, streik, lockout, boikott, blokader, brann, ulykker, flom, vannmangel, driftsforstyrrelser, traffikkforstyrrelser eller andre lignende hendelser som ikke kunne ha blitt forutsett av Denwood by HORN på tidspunktet for inngåelse av denne avtalen.

3. Tilbud/bestilling

 1. Tilbudene er ikke bindende og kan kun anses som veiledende og uforpliktende med mindre annet er skriftlig avtalt.
 2. En ordre mellom kjøper og Denwood by HORN anses først inngått når vi har sendt ordrebekreftelse.
 3. Kansellering eller endring av en bestilling anses kun som akseptert med Denwood by HORNs skriftlige godkjenning.
 4. Ved sen kansellering eller endring kan kjøper holdes ansvarlig for Denwood by HORN kostnader og tap på bestillingen.

5. Priser

 1. Endelig pris vil fremkomme i vår ordrebekreftelse, prisene er dagspriser eks. lager og inkl. mva når ikke annet er oppgitt.
 2. Denwood by HORN forbeholder seg retten til prisendringer, spesifikasjoner og valutakorreksjoner når som helst uten varsel.
 3. Vi tar forbehold for trykkefeil.

6. Levering

 1. Dersom ikke annet er avtalt skjer levering for kjøpers regning og risiko.
 2. Enhver leveringstid gitt av Denwood by HORN er et estimat og vi er ikke ansvarlige for konsekvensene av forsinkelser utenfor vår kontroll. Dette gjelder bland annet streik, transportulykker og enhver annen form for force majeure.
 3. Kjøper har ikke rett til å kansellere bestillingen og det utbetales ingen erstatning som følge av forsinket levering.
 4. Dersom det ikke er mulighet for kvittering for mottak, skjer levering på kjøpers eget ansvar.
 5. Fraktskader eller mangler skal meldes til sjåføren og noteres på fraktbrevet.

7. Betaling

 1. Betalingsbetingelsene er netto kontant ved levering.
 2. Med mindre annet er avtalt, forbeholder vi oss retten til å endre betalingsbetingelsene.
 3. Hvis kjøper ikke kan oppfylle sin betalingsforpliktelse, har vi rett til å heve avtalen uten ansvar.
 4. Hvis betalingsbetingelsene ikke kan overholdes, vil det bli belastet renter for hver påbegynte måned av den forfalte fordringen med 2% pr måned.
 5. Ved forsinket betaling har Denwood by HORN rett til å kreve et purregebyr på DKK 100,00 for hvert purrebrev.
 6. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen som sikkerhet for oppfyllelse av motkrav vedrørende andre leveranser, og slik tilbakeholdelse anses som mislighold av avtalen.

8. Retur av varer

 1. Varer kan kun returneres etter avtale med Denwood by HORN.
 2. Spesialproduserte varer eller varer som er laget på mål kan ikke returneres.
 3. Varen skal alltid returneres til Denwood by HORN i original og uskadet emballasje. Dersom orginalemballasjen er skadet, er det kjøpers ansvar å sørge for forsvarlig emballasje.

9. Mangler

 1. Kjøper må undersøke varene umiddelbart ved mottak og forsikre seg om at de er feilfri.
 2. Ved feil/mangler plikter kjøper å gi Denwood by HORN melding om feilen innen 7 dager fra levering av varen slik at det blir registrert.
 3. Send klager til hqse@denwoodbyhorn.dk.

10. Garanti

 1. Garantien dekker produksjonsfeil og mangler, materialfeil og funksjonalitet.
 2. Unntak fra disse garantiene er produkter som har vært utsatt for vold, misbruk, utilstrekkelig vedlikehold, feil oppbevaring.
 3. Garantien fra Denwood by HORN dekker kun reperasjon eller utskiftning av defekte varer.
 4. Hvis det er tegn på fraktskader, skal dette noteres på fraktbrevet, ved mottak uten anmerkninger anses varene å være i orden ved mottak.

11. Personopplysningspolicy

 1. For Denwood by HORN er det viktig å beskytte personopplysningene du deler med oss. Derfor har vi en personopplysningspolicy som sikrer at opplysningene dine behandles på en ansvarlig måte, med respekt for ditt personvern og selvfølgelig i henhold til lovverket på området.
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping