Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

1. Tillämpning och giltighet

 1. Eventuell leverans av produkter sker i enlighet med nedanstående försäljnings- och leveransvillkor, såvida dessa inte avviks genom uttryckligt skriftligt avtal.
 2. Köparens angivande av särskilda villkor i offertmaterial, beställning etc. skall ikke anses utgöra avstående från nedanstående villkor, såvida inte Denwood by HORN skriftligen har godkänt dessa.

2. Force majeure

 1. Köparen har inte rätt till ersättning eller att häva avtalet vid bristande fullgörande, om detta beror på force majeure.
 2. Force majeure föreligger om en part eller dennes underleverantör är förhindrad att anskaffa råvaror eller arbetskraft för leveransen, orsakad av myndigheters föreskrifter, strejker, lockouter, bojkott, blockader, brand, olyckor, översvämningar, vattenbrist, driftstörningar, trafikstörningar eller andra liknande incidenter som inte kunde ha förutsetts av Denwood by HORN vid tidpunkten för ingåendet av detta avtal.

3. Offert/order

 1. Offerten är icke bindande och får endast betraktas som vägledande och icke bindande, om inte annat skriftligen avtalats.
 2. En order mellan köparen och Denwood by HORN anses ingången först när vi har skickat orderbekräftelse.
 3. Avbeställning eller ändring av en order anses endast accepterad med Denwood by HORNs skriftliga godkännande.
 4. Vid sen avbokning eller ändring kan köparen hållas ansvarig för Denwood by HORNs kostnader och förluster på ordern.

5. Priser

 1. Slutpriset kommer att framgå av vår orderbekräftelse, priserna är dagspriser av lager och inkl. moms, när inget annat anges.
 2. Denwood by HORN förbehåller sig rätten till prisändringar, specifikationer och valutakorrigeringar när som helst utan föregående meddelande.
 3. Vi reserverar oss för tryckfel.

6. Leverans

 1. Om inget annat har avtalats sker leverans på köparens bekostnad och risk.
 2. Eventuell leveranstid som ges av Denwood by HORN är en uppskattning och vi ansvarar inte för konsekvenserna av förseningar utanför vår kontroll. Detta gäller bl.a. strejker, transportolyckor och annan form av force majeure.
 3. Köparen har inte rätt att häva ordern och ingen ersättning utgår till följd av försenad leverans.
 4. Om det inte finns möjlighet till leveranskvitto sker leverans på köparens egen risk.
 5. Fraktskador eller brister ska rapporteras till chauffören och noteras på fraktsedeln.

7. Betalning

 1. Betalningsvillkoren är netto kontant vid leverans.
 2. Om annat avtalats förbehålls rätten att ändra betalingsvillkoren.
 3. Om köparen inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet har vi rätt att utan ansvar häva avtalet.
 4. Om betalningsvillkoren inte kan uppfyllas, beräknas ränta för varje månad som förfaller till betalning med 2% per månad.
 5. Vid försenad betalning har Denwood by HORN rätt att ta ut en påminnelseavgift på DKK 100,00 för varje påminnelsebrev.
 6. Köparen har inte rätt att hålla inne någon del av köpeskillingen som säkerhet för fullgörande av motkrav avseende andra leveranser och sådant innehållande kommer att anses utgöra brott mot avtalet.

8. Returvaror

 1. Varor kan endast returneras efter överenskommelse med Denwood by HORN.
 2. Specialtillverkade varor eller varor som är måttbeställda kan inte returneras.
 3. Varan ska alltid returneras till Denwood by HORN i orginal och oskadad förpackning. Om orginalförpackningen är skadad är det köparens ansvar att säkerställa korrekt förpackning.

9. Reklamation

 1. Köparen ska undersöka varan omedelbart vid mottagandet och försäkra sig om att den är felfri.
 2. Vid fel/brister är köparen skyldig att inom 7 dagar från varans leverans meddela Denwood by HORN om felet så att det kan beaktas.
 3. Skicka reklamationer till hqse@denwoodbyhorn.dk.

10. Garanti

 1. Garantin täcker tillverkningsfel och defekter, materialfel och funktionalitet.
 2. Undantag från dessa garantier är produkter som har utsatts för våld, missbruk, otillräckligt underhåll, felaktig förvaring.
 3. Garantin från Denwood by HORN täcker endast reperation eller utbyte av defekta varor.
 4. Om det finns tecken på fraktskador måste detta noteras på fraktsedeln, om det inte finns några anmärkningar anses godset vara i ordning vid mottagandet.

11. Integritetspolicy

 1. För Denwood by HORN är det viktigt att skydda de personuppgifter du delar med oss. Därför har vi en integritetspolicy som säkerställer att dina uppgfiter behanlas på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för din integritet och givetvis i enlighet med lagstiftningen på området.
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping