Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter 

För HORN är det viktigt att skydda de personuppgifter du delar med oss. Därför har vi en integritetspolicy som säkerställer att dina uppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för din integritet och givetvis i enlighet med lagstiftning på området.

Integritetspolicyn beskriver hur HORN behandlar våra kunders personuppgifter och vilka rättigheter kunden har i detta avseende.

Personuppgiftsansvarig

HORN Bordplader A/S är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har fått från våra kunder som ett led i att fullgöra vårt avtal med dem om tillverkning och leverans av bänkskivor.

Horn Bordplader A/S kan kontaktas via följande information:

Adress: Farvervej 40, 7490 Aulum
Telefonnummer.: +45 9749 8090
CVR. nr.: 25 79 89 02
Mail:post@hornbordplader.dk

Om det finns några frågor om vår behandling av personuppgifter är kunden välkommen att kontakta oss.

Vi behandlar följande information

HORN behandlar allmänna personuppgifter relaterade till kundavtalet om tillverkning och leverans av bänkskivor, inklusive till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress till anställda hos våra kunder.
Vi behandlar även samma allmänna personuppgifter om konsumenten i samband med leverans av våra produkter. 

Syfte med behandlingen och rättslig grund

Syftet med behandlingen av personuppgifter är produktion och leverans av bänkskivor och tjänster, och är nödvändiga för att uppfylla avtalet med kunden.

HORN behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka uppgifter som samlas in.

Behandlingen sker i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Lagring av information

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi har en relation med dig. När vår relation med dig upphör behåller vi dina personuppgifter under en period som gör att vi kan följa dokumentationskrav för till exempel garantiändamål. Dina personuppgifter lagras i 5 år efter avslutat kundförhållande eller längre om det krävs enligt lag. Således lagras material som krävs enligt bokföringslagen (bokföringsmaterial) i 5 år plus löpande räkenskapsår.

Alla personuppgifter lagras och behandlas konfidentiellt och säkert. Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte missbrukas, lämnas ut till obehöriga personer, oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras eller försämras eller på annat sätt behandlas i strid med personuppgiftslagstiftningen.

Offentliggörande av information

HORN vidarebefodrar inte dina personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag, eller vi har ingått ett avtal med en tredje part om leverans av varor eller tjänster till dig. Genom avtal med våra underleverantörer säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas tryggt och säkert, och endast för det angivna ändamålet.

Kundens rättigheter

Om en kund vill använda sig av nedanstående rättigheterna, ska de kontakta HORN via de kontaktuppgifter som anges överst i integritetspolycyn.

Vi behandlar och svarar på kunders förfrågningar så snabbt som möjligt och senast en månad efter att kundens förfrågan mottagits.

När du delar dina personuppgifter med oss har du ett antal rättigheter som du kan utöva. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter vi har registrerat om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att be oss att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst utöva rätten att få den information vi samlar in m dig raderad, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot insamlingen och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om personuppgifter om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade.

Klagomål

Om du vill klaga på HORNs behandling av personuppgifter, vänligen skicka en e-post med detaljerna om ditt klagomål till:  post@hornbordplader.dk.
Vi kommer att behandla klagomålet och återkomma till dig.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter. För ytterligare information om klagomålsvägledning, vänligen se den danska dataskyddsmyndighetens webbplats  www.datatilsyn.dk.

Denna integritetspolicyn gäller från 25 maj 2018 
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping